Sadarbības noteikumi ārstniecības pakalpojumu sniedzējiem

Rīgā, 2024.gada 25.aprīlī


Vietni piearsta.lv darbina Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Blue Bridge Technologies”, reģ.nr. 40003932716, kas slēdz līgumus ar sadarbības partneriem ārstniecības pakalpojumu sniedzējiem par to pakalpojumu izplatīšanu tīmeklī. Uzsākot sadarbību, ar pakalpojumu sniedzējiem tiek noslēgts līgums, kurā ir atrunāti sekojoši noteikumi:

1. LĪGUMĀ IZMANTOTIE TERMINI

1.1. Uzskaites sistēma – Izpildītāja uzturēta pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un kontroles sistēma “Piearsta.lv”, kurā tiek reģistrēti Pasūtītāja darījumi, kas saistīti ar Pasūtītāja sniegtajiem pakalpojumiem.

1.2. Klients – juridiska vai fiziska persona, kura izmanto Izpildītāja pakalpojumus, lai iegādātos Pasūtītāja pakalpojumus.

1.3. Klienta identifikators – unikāls Izpildītāja piešķirts identifikators Klientam, pēc kura Klients tiek identificēts Uzskaites sistēmā.

1.4. Reklamācija – Klienta ierosinātā pakalpojuma iegādes apstrīdēšana.

1.5. Cenrādis – Izpildītāja pakalpojumu cenu apkopojums un to aprēķina kārtība, kas noteikta šī Līguma pielikumā Nr.1.

1.6. Izpildītāja atlīdzība – Izpildītājam pienākošā atlīdzība par šajā līgumā sniegtajiem pakalpojumiem, kas noteikta Pielikumā Nr.1. 1.7. Pakalpojumi – pakalpojumi, kurus Pasūtītājs sniedz Klientiem.

1.8. Profils – Pasūtītāja izveidota ārstniecības iestādes un speciālista vizītkarte.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Šajā līgumā noteiktajā kārtībā Izpildītājs tiek pilnvarots Pasūtītāja uzdevumā izplatīt Pasūtītāja sniegtos Pakalpojumus Klientiem, izmantojot Izpildītāja Uzskaites sistēmu par cenām, kas noteiktas Pasūtītāja cenrādī. Pakalpojumu izplatīšanas kārtība, darījumu uzskaites un Pusēm pienākošos maksājumu aprēķina kārtība tiek noteikta Pielikumā Nr.1.

2.2. Izpildītājs savu darbību Pasūtītāja uzdevumā veic Latvijas teritorijā un ārpus tās un par Pasūtītājam sniegtajiem pakalpojumiem saņem Pielikumā Nr.1. noteikto atlīdzību.

2.3. Izpildītājs izplata Pasūtītāja piedāvātos Pakalpojumus, izmantojot Uzskaites sistēmu un interneta vietni www.piearsta.lv

2.4. Izpildītājs nav uzskatāms par pakalpojumu sniedzēju Klientiem, bet gan sniedz starpniecības pakalpojumus.

2.5. Pasūtītāja Pakalpojumi Izplatītāja Uzskaites sistēmā (www.piearsta.lv) tiek ranžēti alfabēta secībā par parametru ņemot Pasūtītāja nosaukuma vai uzvārda pirmos burtus starp citu pakalpojumu sniedzēju nosaukumiem vai uzvārdiem.

2.6. Pildot šo līgumu, fizisko personu datu apstrāde tiek veikta, ievērojot normatīvos aktus, kas reglamentē personu datu aizsardzības prasības, nosacījumus, tajā skaitā Vispārīgo datu aizsardzības regulu, saskaņā ar šī līguma pielikumu Nr.2 Fizisko personu datu apstrādes noteikumi.

2.7. Pasūtītājs var piekļūt tikai tiem datiem, kurus pats ir publicējis.

3. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju Pasūtītāja vārdā izplatīt Klientiem Pakalpojumus.

3.2. Izpildītājam ir pienākums patstāvīgi veikt Pakalpojumu sniegšanas tirdzniecības uzskaiti Uzskaites sistēmā.

3.3. Izpildītājs ne retāk kā reizi mēnesī apkopo Uzskaites sistēmā reģistrētos Pakalpojumu tirdzniecības darījumus un informē par tiem Pasūtītāju, sagatavojot Ieņēmumu kopsavilkumu. Ieņēmumu kopsavilkumā tiek iekļauts:

3.3.1. Izpildītāja Klienta identifikators;

3.3.2. Pakalpojuma ilgums, daudzums u.tml. dati;

3.3.3. Pakalpojuma summa;

3.3.4. Izpildītāja komisija (atlīdzība).

3.4. Izpildītājam ir pienākums Pasūtītājam pienākošos Klientu naudas līdzekļus šajā līgumā noteiktajā termiņā pārskaitīt uz Pasūtītāja kontu, ieturot Pielikumā Nr.1 noteikto atlīdzību. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Pasūtītājam pienākošos 2 Klientu naudas līdzekļus šajā līgumā noteiktajā termiņā pārskaitīt uz Pasūtītāja kontu, Izpildītājs maksā līgumsodu Pasūtītājam 0.05% apmērā par katru nokavējuma dienu no nepārskaitītas summas apmēra, bet nepārsniedzot 10% no nepārskaitītas summas apmēra.

3.5. Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju un Izpildītājam ir tiesības patstāvīgi organizēt debitoru parādu piedziņu no Klientiem, kuri ir nokavējuši samaksas termiņu.

3.6. Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāja darbiniekiem pieeju Izpildītāja pakalpojuma lietošanas pamācībai elektroniskā veidā: http://help.bb-tech.eu;

3.7. Ja Izpildītājs samaksā Pasūtītājam Klienta vietā, tādā gadījumā visas prasījuma tiesības pret Klientu ieskaitot nokavējuma maksu, procentus un līgumsodu ar samaksas brīdi tiek nodotas (cedētas) Izpildītājam. Šādā gadījumā par samaksas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad no Izpildītāja norēķinu konta bankā tiek norakstīti naudas līdzekļi par labu Pasūtītājam.

3.8. Pasūtītāja vārdā izplatot Pakalpojumus, Izpildītājam ir pienākums ievērot Pasūtītāja intereses un veikt starpniecības pienākumus ar krietna komersanta rūpību. 3.9. Izpildītājam ir pienākums paziņot Pasūtītājam par apstākļiem, kas ierobežo, aptur, izbeidz vai dara neiespējamu Izpildītāja pakalpojumu sniegšanu, veikto darījumu uzskaiti vai sagatavoto rēķinu apmaksu, ciktāl šie apstākļi ir zināmi Izpildītājam vai ir atkarīgi no Izpildītāja. Izpildītājs nav atbildīgs pret Klientiem, ja Pakalpojums netiek sniegts Pasūtītāja vainas dēļ.

3.10. Ja Izpildītājs nolemj izbeigt Pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājam, tas informē Pasūtītāju vismaz 30 dienas pirms Pakalpojumu izbeigšanas stāšanās spēkā un sniedz minētā lēmuma pamatojumu, nosūtot to uz Pasūtītāja e-pastu.

3.11. Pakalpojumu ierobežošanas, apturēšanas vai izbeigšanas gadījumā Izpildītājs sniedz Pasūtītājam iespēju precizēt faktus un apstākļus, kas bijuši par pamatu Pakalpojumu ierobežošanai, apturēšanai vai izbeigšanai. Ja Izpildītājs atceļ Pakalpojumu ierobežošana, apturēšanu vai izbeigšanu, tad Izpildītājs, bez nepamatotas kavēšanās atjauno Pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājam.

3.12. Izpildītājam ir tiesības informēt Klientus un sadarbības partnerus, sniegt publisku informāciju un reklāmu par Pasūtītāja pakalpojumiem. Izpildītājam ir tiesības šiem mērķiem izmantot Pasūtītāja logotipu un Pasūtītāja identitātes datus (adresi, reģistrācijas datus, u.c. informāciju).

3.13. Izpildītājam ir tiesības uz laiku, kas nav ilgāks par sešām stundām mēnesī, pārtraukt Pakalpojumu izplatīšanu vai darījumu slēgšanu vai uzskaiti, lai veiktu Uzskaites sistēmas tehniskos uzlabojumus. Izpildītājs par to informē Pasūtītāju vismaz 24 stundas iepriekš. Ārkārtas gadījumos Izpildītājs informē Pasūtītāju, tiklīdz tas ir iespējams.

3.14. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja un Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam darījumu slēgšanai nepieciešamo informāciju, ja šī informācija ir nepieciešama Klientiem Pakalpojuma tirdzniecības nodrošināšanai. Informācija tiek sniegta ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā. Informācija, kuru Pasūtītājs sniedz tiešsaistes režīmā (on-line) tiek darīta pieejama Izpildītājam nekavējoties.

3.15. Izpildītājs nodrošina, ka Pasūtītāja identitāte Uzskaites sistēmā ir skaidri atpazīstama.

3.16. Izpildītājam ir tiesības nodot Pasūtītājam Klientu sūdzības par Pakalpojuma iegādes darījumiem, šo darījumu spēkā esamību, pārbaudes kārtību u.tml. un Pasūtītājs patstāvīgi izskata un risina Klientu sūdzības. Izpildītājam ir pienākums sadarboties ar Pasūtītāju sūdzību izskatīšanā un sniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju par pakalpojuma vai preču iegādi, uzskaiti vai norēķiniem par tām.

3.17. Izpildītājs nav atbildīgs par Pasūtītāja sniegto pakalpojumu kvalitāti Klientiem. Izpildītājs nenes atbildību pret Klientiem un/vai jebkurām trešajām personām par Pasūtītāja sniegto Pakalpojumu savlaicīgu neizpildi un/vai neizpildi vispār.

3.18. Izpildītājam ir tiesības izņemt no publiskas pieejas, pasūtītāja ārstniecības iestādes profilu interneta vietnē www.piearsta.lv, gadījumā ja tas nav aizpildījis minimālo informāciju, kas norādīta šī līguma 4.10. punktā. 3.19. Izpildītājam ir tiesības veikt Reklamāciju pēc Klienta pieprasījuma, ja:

3.19.1. Pasūtītājs nevar pierādīt, ka Klients ir saņēmis Pakalpojumu;

3.19.2. Pasūtītājs nenodrošina Pakalpojuma atbilstību;

3.19.3. Klients izmanto normatīvajos aktos paredzētās atteikuma tiesības.

4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Pakalpojumu Klientam saskaņā ar darījumu, kura noslēgšanā ir piedalījies Izpildītājs. Pasūtītājs nav tiesīgs vienpusēji atkāpties no darījuma.

4.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir vienojies ar Izpildītāju par Uzskaites sistēmas konfigurēšanas pakalpojumu, Pasūtītājam ir pienākums iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja cenrādi līdz ar šī līguma noslēgšanu.

4.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir vienojies ar Izpildītāju par Uzskaites sistēmas konfigurēšanas pakalpojumu, Pasūtītājam ir pienākums rakstveidā informēt Izpildītāju par Pakalpojumu cenu, veida, apraksta, izmantošanas noteikumu vai cita veida izmaiņām nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pirms šo izmaiņu spēkā stāšanās.

4.4. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties paziņot Izpildītājam par atteikšanos sniegt Pakalpojumu, ja darījums ir noslēgts ar Izpildītāja starpniecību.

4.5. Pasūtītājam ir pienākums samaksāt atlīdzību Izpildītājam par starpniecības pienākumu pildīšanu.

4.6. Pasūtītājam ir pienākums izskatīt un risināt Klientu sūdzības par Pakalpojuma iegādes darījumiem. Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Izpildītāja nepieciešamo informāciju par Pakalpojumu iegādi, uzskaiti un norēķiniem par tiem.

4.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Pakalpojumu sniegšanu Klientam un nav vienojies ar Klientu par termiņa pagarinājumu, Pasūtītājs maksā līgumsodu Izpildītājam 0.05% apmērā no kavētā Pakalpojuma kopējās vērtības, par katru pakalpojuma sniegšanas termiņa nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā pakalpojuma kopējās vērtības.

4.8. Gadījumā, ja Pasūtītājs atsaka Klientam Pakalpojuma sniegšanu savas vainas dēļ, vai, izskatot Klienta pretenziju par nepienācīga Pakalpojuma saņemšanu un tā ir atzīta par pamatotu, Izpildītājs atmaksā Klientam no tā iekasēto maksu par nesniegto pakalpojumu. Šādā gadījumā Pasūtītāja pienākums ir atmaksāt Izpildītājam iekasēto maksu par nesniegto pakalpojumu, ja tāda ir saņemta un apmaksāt Pielikumā Nr.1 noteikto atlīdzību Izpildītājam par starpniecības pienākumu pildīšanu.

4.9. Atmaksas kārtība gadījumos, ja pakalpojuma sniegšana tiek atteikta pēc Klienta iniciatīvas ir noteikta piearsta.lv lietošanas noteikumos (https://www.piearsta.lv/lietosanas-noteikumi/).

4.10. Pasūtītājam ir pienākums izveidot un uzturēt ārstniecības iestādes un speciālistu apakšprofilus interneta vietnē www.piearsta.lv, norādot pilnu informāciju par iestādi un speciālistiem (Ārstniecības iestādes nosaukums, darbības veids, sniegtie pakalpojumi, iestādes logo tips vai foto attēls. Speciālista vārds, uzvārds, specialitāte, sniegtie pakalpojumi, pieņemšanas grafiks, apraksts par speciālistu, speciālista foto attēls, vai iestādes logotips.)

4.11. Izpildītājs nenodrošina piekļuvi informācijai, ko tas sniedzis vai ģenerējis un kuru Pasūtītājs saglabā pēc šī līguma termiņa beigām.

5. SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

5.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam atlīdzību, kas noteikta Pielikumā Nr.1.

5.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs atsaka Klientam Pakalpojumu sniegšanu savas vainas dēļ vai, izskatot Klienta pretenziju par nepienācīga Pakalpojumu saņemšanu tā ir atzīta par pamatotu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam atlīdzību pilnā apmērā.

5.3. Izpildītāja sagatavotajā Ieņēmumu kopsavilkumā Pasūtītājam tiek norādīti Klientu darījumi par iepriekšējo kalendāro mēnesi (no iepriekšējā mēneša pirmā datuma plkst. 00:00, līdz mēneša pēdējam datumam plkst. 23:59) un to maksa. Ieņēmumu kopsavilkumā tiek norādīta iepriekšējā mēnesī saņemto Reklamāciju kopsumma, kā arī aprēķinātā Izpildītāja atlīdzība atbilstoši Cenrādim.

5.4. Ieņēmumu kopsavilkumā norādīto kopsummu, no tās atņemot Reklamāciju summu un aprēķināto Izpildītāja atlīdzību, Izpildītājs pārskaita uz Pasūtītāja norēķinu kontu līdz kārtējā mēneša 15 datumam.

6. MĀRKETINGS UN REKLĀMA

6.1. Izpildītājs pēc saviem ieskatiem izvieto reklāmas, informāciju vai informatīvos materiālus par Pasūtītāja piedāvātajiem Pakalpojumiem, tajā skaitā izvieto informāciju par Pasūtītāju savā tīmekļa vietnē. Sniedzot informāciju Izpildītājs ir tiesīgs izmantot Pasūtītāja logotipu un citus datus.

6.2. Pasūtītājs informē Klientus par iespēju iegādāties Pakalpojumus vai preces ar Izpildītāja starpniecību, izvietojot informāciju Pakalpojuma sniegšanas vietā, kā arī sniedzot reklāmu vai informāciju. Šiem mērķiem Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Izpildītāja logotipu un citus datus.

6.3. Pusēm ir tiesības pieprasīt pārtraukt informācijas izvietošanu vai sniegšanu, ja tā maldina Klientus un potenciālos klientus vai rada nepareizu priekšstatu par Pakalpojuma būtību, vai aizskar otras Puses tiesības vai reputāciju.

6.4. Puses apņemas izmantot otras Puses logotipu un citus datus tikai šī līguma ietvaros un nodrošināt, ka logotips un citi dati netiek izmantoti aizskarošā, prettiesiskā vai kompromitējošā veidā.

6.5. Katra no Pusēm ir patstāvīgi atbildīga par saviem marketinga un reklāmas izdevumiem.

7. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN SPĒKĀ ESAMĪBA

7.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei.

7.2. Līdz šī līguma izbeigšanās brīdim Pusēm ir pienākums savstarpēji norēķināties. Izpildītājam ir jāpārskaita Pasūtītāja naudas līdzekļi, bet Pasūtītājam ir jāsamaksā Izpildītājam atlīdzība. Izpildītājs ir tiesīgs izmantot aizturējuma tiesības un Pasūtītāja saistību apmērā nepārskaitīt tam naudas līdzekļus, iekams Pasūtītājs nav norēķinājies ar Izpildītāju par Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem un veicis ar tiem saistīto izdevumu atlīdzināšanu.

7.3. Līgums var tikt izbeigts, 15 dienas iepriekš paziņojot Pasūtītājam, nosūtot paziņojumu uz Pasūtītāja e-pastu: 

7.3.1. ja Izpildītājs ir saņēmis valsts pārvaldes iestāžu rīkojumu par aizliegumu sadarboties ar Pasūtītāju Pakalpojumu izplatīšanā;

7.3.2. ja Pasūtītāja vai tā pārstāvju dēļ Pakalpojuma sniegšana netiek nodrošināta laika periodā, kas parasti nepieciešams Pakalpojuma sniegšanai, vai vairāk kā 10 darba dienu laikā no darījuma dienas;

7.3.3. ja Izpildītājs vairāk kā 45 dienas kavē noteikto termiņu par Pasūtītāja līdzekļu pārskaitīšanu;

7.3.4. ja Izpildītājs ir pārtraucis Uzskaites sistēmas darbību un to neatjauno ilgāk kā 45 dienu laikā no Uzskaites sistēmas darbības pārtraukuma;

7.3.5. ja Pasūtītājs nesniedz pakalpojumu vai preču tirdzniecībai nepieciešamo būtisko informāciju un neatjauno šīs informācijas sniegšanu ilgāk kā 45 dienu laikā no pārtraukuma brīža.

7.4. Izbeidzot šo līgumu, tiek pārtraukta pieeja Uzskaites sistēmai, iekārtām un tās programmnodrošinājumam.

7.5. 7.3. punktā minēto paziņošanas termiņu nepiemēro, ja Izpildītājam:

7.5.1. ir juridiskas vai normatīvas saistības, kas tam uzliek pienākumu izmainīt savus noteikumus tādā veidā, ka tas nevar ievērot 2. punkta otrajā daļā minēto paziņošanas termiņu;

7.5.2. ir izņēmuma kārtā jāizmaina savi noteikumi, lai novērstu neparedzētu un tūlītēju apdraudējumu, kas saistīts ar tiešsaistes starpniecības pakalpojumu, klientu vai komerciālo lietotāju aizsardzību pret krāpšanu, ļaunprogrammatūru, surogātpastu, datu pārkāpumiem vai citiem kiberdrošības riskiem. 7.5.

8. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Visos citos jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses rīkojas atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

8.2. Jebkuras pretenzijas un prasības attiecībā uz Pušu savstarpējām attiecībām un šī līguma izpildi Puses risina sarunu ceļā. Puses var ierosināt strīdu izskatīšanai piesaistīt sertificētu mediatoru (mediatoru saraksts pieejams: https://sertificetimediatori.lv/). Ja Pusēm neizdodas panākt savstarpēji pieņemamu risinājumu strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9. SŪDZĪBU IZSKATĪSANAS KĀRTĪBA

9.1. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt Izpildītājam sūdzību par jebkuru no šādiem jautājumiem:

9.1.1. par jebkuru 2019. gada 20. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (ES) 2019/1150 par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos (turpmāk – Regula) noteikto Izpildītāja saistību iespējamu neizpildi, kas ietekmē Pasūtītāju;

9.1.2. par tehnoloģiju jautājumiem, kas ir tieši saistīti ar Pakalpojumu sniegšanu un kas ietekmē Pasūtītāju;

9.1.3. par Izpildītāja veiktiem pasākumiem vai rīcību, kas ir tieši saistīta ar Pakalpojumu sniegšanu un kas ietekmē Pasūtītāju.

9.2. Sūdzību izskatīšanas ietvaros Izpildītājs:

9.2.1. pienācīgi izskata iesniegtās sūdzības un ar sūdzībām saistītos turpmākos pasākumus, kas varētu būt vajadzīgi, lai problēmu pienācīgi atrisinātu;

9.2.2. ātri un efektīvi apstrādā sūdzības, ņemot vērā konkrētās problēmas nozīmīgumu un sarežģītību;

9.2.3. individualizēti, vienkāršā un skaidri saprotamā valodā paziņo Pasūtītājam par iekšējā sūdzību izskatīšanas procesa rezultātiem.

10. ATBILDĪBA

10.1. Izpildītājs nav atbildīgs par Pasūtītāja rīcību, ja tas ir atteicies sniegt Pakalpojumu Klientam. Visas pretenzijas, kuras šādos gadījumos var rasties Klientiem vai trešajām personām un kuras šajā sakarā tiek iesniegtas Izpildītājam, Izpildītājs nodod risināšanai Pasūtītājam.

10.2. Pasūtītāja pienākums ir izskatīt šīs pretenzijas un 30 (trīsdesmit) dienu laikā sniegt atbildi pēc būtības. Izpildītājam ir tiesības saņemt informāciju par pretenzijas izskatīšanas gaitu un sagatavotajām atbildēm.

10.3. Puses nav atbildīgas par iespējamajiem zaudējumiem Klientam, ja pakalpojums tiek nodrošināts, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus (īsziņas formā) un to nebija iespējams piegādāt sakaru pārtraukuma vai neesamības dēļ vai citu, no Pusēm neatkarīgu, iemeslu dēļ.

11. PUŠU PĀRSTĀVJI

11.1. Jebkādi Pušu paziņojumi tiek uzskatīti par piegādātiem un iesniegtiem otrai Pusei, ja tie ir nosūtīti vai paziņoti Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem, kā noteikts šajā līgumā.

11.2. Paziņojumi, kas nosūtīti uz norādītajām pilnvaroto pārstāvju elektroniskā pasta adresēm, tiek uzskatīti par piegādātiem nosūtīšanas brīdī.

11.3. Sūtījumi, kas nosūtīti uz norādītajām faktiskajām adresēm tiek uzskatīti par piegādātiem ne vēlāk kā piektajā darba dienā pēc to nosūtīšanas, ko apliecina pasta datuma zīmogs.

12. CITI NOTEIKUMI

12.1. Puses patstāvīgi aprēķina un veic nodokļu, tajā skaitā pievienotās vērtības nodokļa samaksu.